Có thể thay đổi đồng tiền tài khoản của tôi không?

Nếu không Tuy nhiên, bạn luôn có thể mở một tài khoản mới bằng đơn vị tiền tệ cơ sở khác.