Có thể đăng ký Khu vực Thành viên cho pháp nhân không?

Có. Để đăng ký Khu vực Thành viên cho pháp nhân, bạn phải:

1. Đăng ký Khu vực Thành viên sử dụng thông tin cá nhân của người kiểm soát tài khoản.
2. Gửi bản sao của tất cả giấy tờ được yêu cầu tới địa chỉ [email protected].

Danh sách các giấy tờ được yêu cầu từ pháp nhân:

 • Giấy chứng nhận Thành lập
 • Giấy chứng nhận Địa chỉ Đã đăng ký
 • Giấy chứng nhận của Giám đốc và Thư ký
 • Biên bản ghi nhớ các Điều khoản của Hiệp hội
 • Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đối với việc mở tài khoản và cấp quyền cho những người sẽ điều hành nó
 • Giấy chứng nhận của Cổ đông
 • Giấy chứng nhận Tình trạng pháp lý Bình thường Gần đây – được cấp bởi Nhân viên đăng ký
 • Bản sao Chứng từ khế ước/Thỏa thuận cho Người được ủy thác (nếu có)
 • Quét bản sao báo cáo của kiểm toán viên cho năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ tương đương xác nhận nguồn tiền
 • Giấy tờ dành cho tất cả cá nhân sau đây:
  • Giám đốc.
  • Cổ đông.
  • Người thụ hưởng cuối cùng.
  • Người ký tên.

Vui lòng lưu ý rằng:

Trong trường hợp Khu vực Thành viên được đăng ký bằng thể nhân và tài khoản được đính kèm với Tài khoản Live này được nạp tiền trước đây bởi thể nhân, thì tài khoản này không thể có được trạng thái "Tài khoản công ty". Vui lòng, đăng ký Khu vực Thành viên mới cho pháp nhân và gửi yêu cầu từ đó.

Trong trường hợp khi cổ đông trực tiếp và cổ đông chính là pháp nhân khác, Công ty cần xác minh cấu trúc quyền sở hữu và danh tính của thể nhân là chủ sở hữu hưởng lợi và/hoặc kiểm soát pháp nhân khác trên cơ sở giấy tờ đã nêu ở trên.

Tất cả giấy tờ, cùng với bản gốc, phải bao gồm bản dịch sang tiếng Anh được ký và đóng dấu bởi công chứng viên.