Tôi có thể thay đổi địa chỉ email của mình bằng cách nào?

Để thay đổi địa chỉ E-mail của bạn, hãy vào phần “Thông tin của tôi” Trong Khu vực thành viên của bạn.