Tôi có thể thay đổi mật khẩu Khu vực Thành viên của mình bằng cách nào?

Bạn có thể thay đổi mật khẩu Khu vực thành viên của mình trên“Thay đổi mật khẩu Khu vực thành viên” trong Khu vực thành viên của bạn. Để thay đổi mật khẩu, bạn sẽ phải nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu đó bằng mã được gửi đến E-mail.