Tôi có thể thay đổi mật khẩu tài khoản của mình bằng cách nào?

Bạn có thể thay đổi mật khẩu tài khoản của mình trong phần “Thay đổi mật khẩutrong Khu vực thành viên của bạn. Để thay đổi mật khẩu, bạn sẽ phải nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu đó bằng mã được gửi đến E-mail.