Tôi có thể mở tài khoản cho pháp nhân bằng cách nào?

Để mở tài khoản cho pháp nhân, bạn phải:

 1. Đăng ký Khu vực Thành viên mới (trong quy trình đăng ký, sử dụng thông tin cá nhân của người sẽ quản lý tài khoản).
 2. Gửi bản sao của tất cả giấy tờ yêu cầu (xem bên dưới danh sách) tới [email protected] và nêu rõ mục đích của tài khoản: giao dịch, đối tác, hoặc cả hai.

Danh sách giấy tờ yêu cầu:

 • Giấy chứng nhận Thành lập.
 • Giấy chứng nhận Địa chỉ Đã đăng ký.
 • Giấy chứng nhận của Giám đốc và Thư ký.
 • Biên bản ghi nhớ các Điều khoản của Hiệp hội.
 • Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đối với việc mở tài khoản và cấp quyền cho những người sẽ điều hành nó.
 • Giấy chứng nhận của Cổ đông.
 • Giấy chứng nhận Tình trạng pháp lý Bình thường Gần đây – được cấp bởi Nhân viên đăng ký.
 • Bản sao Chứng từ khế ước/Thỏa thuận cho Người được ủy thác (nếu có).
 • Bản sao quét báo cáo của kiểm toán viên cho năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ tương đương để xác nhận nguồn tiền.
 • Giấy tờ dành cho tất cả cá nhân sau đây:
  • Giám đốc.
  • Cổ đông.
  • Người thụ hưởng cuối cùng.
  • Các bên ký kết.

Yêu cầu và quy tắc:

 1. Trong trường hợp Khu vực Thành viên được đăng ký bằng thể nhân và tài khoản được đính kèm với Khu vực Thành viên này được nạp tiền trước đây bởi thể nhân, tài khoản này không thể có được trạng thái "Tài khoản công ty".
 2. Trong trường hợp khi cổ đông trực tiếp và cổ đông chính là pháp nhân khác, Công ty cần xác minh cấu trúc quyền sở hữu và danh tính của thể nhân là chủ sở hữu hưởng lợi và/hoặc kiểm soát pháp nhân khác trên cơ sở giấy tờ đã nêu ở trên.
 3. Tất cả giấy tờ, cùng với bản gốc, phải bao gồm bản dịch sang tiếng Anh được ký và đóng dấu bởi công chứng viên.
 4. Kích thước tập tin có thể truy cập tối đa lên tới 10 MB; phần mở rộng – bmp, gif, jpg, jpeg, pdf, png. Nếu tổng kích thước tập tin trên 10 MB, vui lòng gửi tập tin bằng nhiều lá thư riêng biệt để tổng số lượng tập tin trong một lá thư không quá giới hạn đã đề cập ở trên.