Những hoạt động công ty nào sẵn có trên nền tảng khi giao dịch Cổ phiếu?

1. Cổ tức:

Trong trường hợp có vị thế mở trong Cổ phiếu, ETF, và CFD, cổ phiếu được ghi có hoặc ghi nợ vào tài khoản vào ngày “giao dịch không hưởng cổ tức”. Xem lịch trình ngày “giao dịch không hưởng cổ tức” cho tương lai sắp tới trong phần “Sự kiện công ty” trong nền tảng giao dịch của bạn.

Vị thế mua và bán

  • Khách hàng nắm giữ vị thế mua vào ngày không hưởng cổ tức sẽ nhận cổ tức hiện hành dưới hình thức điều chỉnh tiền mặt, được ghi có vào tài khoản giao dịch liên quan. Tìm giao dịch trong Thẻ Lịch sử trong nền tảng giao dịch của khách hàng "Điều chỉnh Tiền mặt".

  • Khách hàng nắm giữ vị thế bán vào ngày không hưởng cổ tức sẽ bị tính cổ tức hiện hành dưới hình thức điều chỉnh tiền mặt, được ghi nợ vào tài khoản giao dịch liên quan. Tìm giao dịch trong Thẻ Lịch sử trong nền tảng giao dịch của khách hàng "Điều chỉnh Tiền mặt".

Quy trình chia cổ tức

Giao dịch cổ tức bằng tiền mặt ghi nợ/ghi có số dư tài khoản vào ngày không hưởng cổ tức lúc 15:00 giờ theo giờ máy chủ. Tìm giao dịch trong thẻ Lịch sử.

Trong trường hợp vị thế Mua, số tiền Cổ tức bằng Tiền mặt là:

Cổ tức trên cổ phiếu * Khối lượng

trong đó:
Khối lượng = Hợp đồng * Quy mô hợp đồng

Trong trường hợp vị thế Bán, số tiền Cổ tức bằng Tiền mặt là:

(-1) * Cổ tức trên cổ phiếu * Khối lượng

trong đó:
Khối lượng = Hợp đồng * Quy mô hợp đồng

Cổ tức nhận được trên thị trường chứng khoán Mỹ phải chịu thuế của Mỹ. Do đó, 15% số cổ tức bạn nhận được sẽ được ghi nợ vào tài khoản của bạn với bình luận “Thuế cổ tức”.

Cổ tức được thêm vào số dư tài khoản và không ảnh hưởng đến kết quả của vị trí.

2. Chia tách cổ phiếu

Trong trường hợp chia tách cổ phiếu, điều chỉnh thích hợp về vị thế của khách hàng sẽ được phản ánh trên tài khoản giao dịch theo việc chia tách cổ phiếu đã công bố.

Quy trình chia tách

Quy trình chia tách hoạt động trên máy chủ hàng ngày lúc 15:00 giờ theo giờ máy chủ. Trong quy trình, tất cả lệnh (Giới hạn, Dừng) đang chờ hoạt động đối với cổ phiếu liên quan sẽ bị xóa.

Giá bình quân gia quyền và tổng khối lượng được tính riêng cho tất cả giao dịch mở ở các vị thế bán và tất cả các giao dịch mở ở các vị thế mua của một công cụ. Chúng được chỉ định dưới dạng giá mở mới và khối lượng mới cho giao dịch, với khối lượng tối đa cho các giao dịch mua và bán tương ứng. Trong trường hợp giao dịch nhận được cổ phiếu lẻ, các cổ phiếu đó sẽ được thanh lý cho giao dịch tiền mặt – "Điều chỉnh chia tách tiền mặt". Khối lượng của các giao dịch khác cho công cụ liên quan sẽ được đặt lại về 0 và chuyển đến Thẻ Lịch sử.

3. Điều chỉnh cổ phiếu phân đoạn

Trong trường hợp kết quả hoạt động của công ty dẫn đến vị thế từng phần, RoboForex có quyền theo quyết định của mình để ghi có thành phần nhỏ chưa thanh toán dưới dạng điều chỉnh tiền mặt được ghi có vào tài khoản giao dịch của khách hàng.

4. Các hoạt động khác của Công ty

Các sự kiện khác của công ty, bao gồm nhưng không giới hạn sáp nhập, mua lại, đấu thầu và chia tách, không được xử lý bởi Công ty. Nếu một sự kiện của công ty không phải là chia cổ tức hoặc chia tách, công ty có quyền đóng các vị thế của khách hàng theo giá thị trường gần nhất của phiên giao dịchtrước sự kiện của công ty.

RoboForex không chịu trách nhiệm cho khách hàng biết về các thông báo đối với hoạt động của công ty.