Sự khác biệt giữa các mô hình tính toán vị thế ròng và tự bảo hiểm là gì?

Làm cách nào để bạn giao dịch trên tài khoản với mô hình tính toán ròng?

Khi giao dịch với mô hình tài khoản ròng, bạn chỉ có thể có một vị thế mở trong cùng một công cụ. Do đó:

  • Nếu bạn mở hai lệnh theo cùng chiều hướng, vị thế mở sẽ gia tăng.
  • Nếu bạn mở hai lệnh có cùng khối lượng nhưng theo chiều hướng khác nhau, vị thế hiện tại sẽ bị đóng, và vị thế mới sẽ không được mở.
  • Nếu lệnh mới ngược với lệnh hiện tại và vượt quá khối lượng, vị thế hiện tại sẽ đảo ngược theo chiều hướng ngược lại.
  • Nếu lệnh mới ngược với lệnh hiện tại và có khối lượng nhỏ hơn, khối lượng của vị thế hiện tại sẽ giảm.

Làm cách nào để bạn giao dịch trên tài khoản với mô hình tính toán tự bảo hiểm?

Khi giao dịch với mô hình tài khoản tự bảo hiểm rủi ro, bạn có thể mở bao nhiêu vị trí tùy thích trong cùng một công cụ theo các hướng khác nhau, trong trường hợp có đủ tiền ký quỹ để mở và duy trì chúng.

Nếu bạn đã có lệnh mở trên một số công cụ và bạn quyết định mở lệnh khác, bạn sẽ có thêm một vị thế mở. Không giống mô hình ròng, trong mô hình tự bảo hiểm, việc mở vị thế mới trên công cụ không ảnh hưởng tới vị thế hiện tại.