Hoa hồng nào được tính trên nền tảng R StocksTrader?

Hoa hồng giao dịch

Hoa hồng được tính để thực hiện một giao dịch, tức là nó được trả cho bất kỳ lệnh nào để mở, đóng hoặc sửa đổi vị thế. Hoa hồng này được thêm vào kết quả của một vị thế. Hoa hồng giao dịch được hiển thị trong cửa sổ của một lệnh mới, giao dịch nhanh hoặc lịch sử.

Lãi suất

Đây là khoản phí để giữ vị thế sử dụng đòn bẩy qua đêm. Hoa hồng này được thêm vào kết quả của một vị thế. Đòn bẩy được áp dụng cho các vị thế tùy thuộc vào loại công cụ hoặc tài khoản. Xem giá trị đòn bẩy được áp dụng cho công cụ cụ thể trên tài khoản của bạn trong phần “Thông số kỹ thuật hợp đồng” trong nền tảng của bạn.

Tỷ lệ hoa hồng không cố định và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước cho khách hàng.

Cách tính lợi nhuận?
<Giá mở> * <Khối lượng vị thế> * <Lãi suất (%) / 100 / 360>

Ví dụ:
Twitter: 100 cổ phiếu, vị thế mua, lãi suất - 7%
25 * 100 * (-7%) / 100 / 360 = (-0,49) USD

Lãi suất nhân ba được áp dụng cho một số công cụ vào một ngày cụ thể trong tuần. Tìm ngày lãi suất nhân ba cho mỗi công cụ trong phần “Thông số kỹ thuật hợp đồng”.

Chi phí cộng thêm cho tỷ giá quy đổi

Chi phí cộng thêm được áp dụng cho tỷ giá quy đổi trong trường hợp các quỹ tham gia vào giao dịch Cổ phiếu, ETF và CFD cần được chuyển đổi. Xem giá trị chi phí cộng thêm được sử dụng để quy đổi tiền tệ cho từng cặp tỷ giá trong phần “Thông số kỹ thuật hợp đồng”.

Để áp dụng chi phí cộng thêm cho giá, bạn có thể sử dụng công thức sau:

Giá bán có chi phí cộng thêm = Giá bán + (Giá bán * Chi phí cộng thêm (%) / 100 / 2)
Giá mua có chi phí cộng thêm = Giá mua - (Giá mua * Chi phí cộng thêm (%) / 100 / 2)

Khi tính toán kết quả tài chính của một vị thế, quy đổi sẽ được áp dụng riêng cho ước tính chi phí tiếp xúc và chi phí bổ sung, nhưng không áp dụng cho kết quả cuối cùng. Công thức như sau:

Vị thế bán (Bán)

((Giá mở cửa * Khối lượng vị thế) / tỷ giá quy đổi - (Giá đóng cửa hoặc giá cuối cùng * Khối lượng vị thế) / tỷ giá quy đổi) + chi phí bổ sung / tỷ giá quy đổi

Vị thế mua (Mua)

<Giá đóng cửa hoặc giá cuối cùng> * <Khối lượng vị thế> / <tỷ giá quy đổi> - <Giá mở cửa> * <Khối lượng vị thế> / <Tỷ giá quy đổi> + <Chi phí bổ sung> / <Tỷ giá quy đổi>

Ví dụ:

Twitter: 100 cổ phiếu, vị thế mua, giá mở cửa: 22,00 USD, giá cuối cùng: 26,00 USD, hoa hồng: 1,5 USD, phí qua đêm: 0 USD, tài khoản giao dịch được chỉ định bằng EUR, chi phí cộng thêm: 0,5%, tỷ giá quy đổi áp dụng (EURUSD) tại thời điểm mở vị thế: 1.11253, tỷ giá quy đổi hiện hành (EURUSD) tại thời điểm tính toán: 1.11233.

(26,00 * 100 / 1.11253 – 22,00 * 100 / 1.11233) + (-1.5) / 1.11253 = €345,7