Những loại lệnh và định nghĩa nào được sử dụng trong nền tảng?

1. Lệnh Thị trường
Lệnh mua vào hoặc bán ra tại giá thị trường hiện tại. Giá khớp lệnh tốt nhất được đảm bảo bởi địa điểm thực hiện. Giá lệnh Yêu cầu không được đảm bảo.

2. Lệnh Giới hạn Mua
Lệnh chờ để mua dưới giá thị trường hiện tại. Điều kiện kích hoạt: giá Bán hiện tại thấp hoặc bằng giá lệnh đã công bố. Giá lệnh Yêu cầu được đảm bảo. Giá Khớp lệnh cao hơn hoặc bằng Giá đã Công bố.

3. Lệnh Dừng Mua
Lệnh chờ để mua trên giá thị trường hiện tại. Điều kiện kích hoạt đối với FX/Chỉ số: giá Bán hiện tại cao hơn hoặc bằng giá lệnh đã công bố. Điều kiện kích hoạt đối với Cổ phiếu: giá cuối cùng cao hơn hoặc bằng với giá lệnh đã công bố. Giá lệnh Yêu cầu không được đảm bảo.

4. Lệnh Giới hạn Bán
Lệnh chờ để bán trên giá thị trường hiện tại. Điều kiện kích hoạt: giá Mua hiện tại thấp hoặc bằng giá lệnh đã công bố. Giá lệnh Yêu cầu được đảm bảo. Giá Khớp lệnh cao hơn hoặc bằng Giá đã Công bố.

5. Lệnh Dừng Bán
Lệnh chờ để bán dưới giá thị trường hiện tại. Điều kiện kích hoạt đối với FX/Chỉ số: giá Mua hiện tại thấp hơn hoặc bằng giá lệnh đã công bố. Điều kiện kích hoạt đối với Cổ phiếu: giá cuối cùng thấp hơn hoặc bằng với giá lệnh đã công bố. Giá lệnh Yêu cầu không được đảm bảo.

6. Tình trạng Thời gian Hết hạn (Giới hạn Mua, Dừng mua, Giới hạn Bán, Dừng bán):

Lệnh có giá trị đến khi Hủy bỏ (GTC)– Lệnh sẽ có giá trị ngay sau khi cài đặt cho tới khi hủy bỏ.
Lệnh trong ngày– Lệnh sẽ duy trì cho đến cuối ngày giao dịch, trong trường hợp đó, nó sẽ bị hủy nếu không được kích hoạt.
Cuối tuần– Lệnh sẽ có giá trị cho tới cuối tuần, đó là thứ Sáu.
Cuối tháng– Lệnh sẽ có giá trị cho tới ngày làm việc cuối cùng của tháng.
Chọn Ngày và Giờ– Ưu tiên cá nhân của tính hiệu lực đã chọn.

7. Lệnh Cắt lỗ
Lệnh dừng để đóng giao dịch. Điều kiện kích hoạt đối với FX/Chỉ số: giá mua hiện tại (dành cho giao dịch MUA) hoặc giá bán hiện tại (dành cho giao dịch BÁN) đạt mức Cắt lỗ. Điều kiện kích hoạt đối với Cổ phiếu/Tiền điện tử: giá cuối cùng đạt mức giá Cắt lỗ. Giá lệnh Yêu cầu không được đảm bảo.

8. Lệnh dừng Treo
Lệnh dừng Treo là một loại lệnh Cắt lỗ động theo sát mức giá. Khi bạn đặt Lệnh dừng treo, bạn chỉ định số pip giữa giá hiện tại và Lệnh dừng treo. Nếu thị trường diễn biến theo hướng của bạn, Lệnh dừng treo theo sát mức giá và sẽ được kích hoạt chỉ sau khi giá đổi chiều và biến động một số pip đã được chỉ rõ. Giá trị của mức giá hiện tại phụ thuộc vào loại công cụ:

Cổ phiếu: "Giá cuối cùng"
Các công cụ khác (vị thế mua): "Giá mua"
Các công cụ khác (vị thế bán): "Giá bán"

9. Lệnh Chốt lãi
Lệnh giới hạn để đóng giao dịch. Điều kiện kích hoạt: giá mua hiện tại (dành cho giao dịch MUA) hoặc giá bán hiện tại (dành cho giao dịch BÁN) đạt mức Chốt lãi. Giá lệnh Yêu cầu được đảm bảo. Giá Khớp lệnh bằng hoặc cao hơn giá đã công bố trong Chốt lãi.

10. Lệnh Ngưng giao dịch
Lệnh dừng để đóng giao dịch. Điều kiện kích hoạt: Mức ký quỹ thấp hoặc bằng mức ngưng Giao dịch.

11. Định nghĩa

Loại Lệnh– Thị trường, Giới hạn, Dừng, Cắt lỗ, Chốt lãi, Ngưng giao dịch.
Trạng thái Lệnh– Đang hoạt động, đang khớp lệnh, đã khớp lệnh, đã hủy bỏ, đã từ chối.
Giá Lệnh đã Công bố– giá lệnh trước khi lệnh được kích hoạt để khớp.
Giá Lệnh đã Khớp– giá lệnh sau khi lệnh đã được khớp.
Giá cuối cùng– giá của giao dịch được thực hiện cuối cùng ở địa điểm thực hiện. Công cụ cổ phiếu cho biết giá cuối cùng trên biểu đồ tài chính.
Giao dịch– kết quả của lệnh được khớp. Mọi lệnh đã khớp để mở hoặc đóng giao dịch.
Trạng thái giao dịch– mở, đang đóng, đã đóng, giao dịch.