Những quy tắc khớp lệnh nào cho cổ phiếu tồn tại trong nền tảng?

 1. Lệnh dừng hoặc Giới hạn trở nên hoạt động sau khi được tạo ra. Chỉ lệnh đang hoạt động có thể được cập nhật/hủy trong giờ giao dịch mở. Tìm các lệnh đang hoạt động trong thẻ "Lệnh Đang hoạt động" trong sơ lược về tài khoản trên nền tảng giao dịch của khách hàng.

 2. Bất kỳ lệnh nào, thỏa mãn một trong các điều kiện bên dưới, thay đổi trạng thái thành "Đang khớp lệnh"

  2.1 Lệnh thị trường đã được gửi
  2.2 Lệnh Cắt lỗ, Chốt lãi, Ngưng giao dịch sau khi được tạo ra
  2.3 Giá đã công bố của lệnh Dừng, Giới hạn được kích hoạt.

 3. Tìm tất cả lệnh có trạng thái "Đang khớp lệnh" trong thẻ "Lệnh Đang hoạt động" trong sơ lược về tài khoản trên nền tảng giao dịch của khách hàng cho đến khi trạng thái của chúng được hệ thống thay đổi thành "đã khớp lệnh" hoặc "bị từ chối".

 4. Tất cả lệnh có trạng thái "Đang khớp lệnh" được hệ thống tự động hủy vào cuối mỗi ngày.

 5. Khi lệnh được khớp, Giao dịch liên quan được mở hoặc đóng tại mức giá lệnh Được khớp, và trạng thái lệnh được thay đổi thành "đã khớp".

 6. Khi lệnh bị người dùng hủy hoặc bị hệ thống từ chối, trạng thái lệnh được thay đổi thành "đã hủy" hoặc "bị từ chối" một cách phù hợp.

 7. Tìm tất cả lệnh "đã khớp", "đã hủy" và "bị từ chối" trong thẻ Sổ nháp Giao dịch trong mục sơ lược về tài khoản trong nền tảng giao dịch của khách hàng.

 8. Tất cả lệnh được khớp chỉ trong giờ giao dịch của công cụ. Quản lý lệnh sau và trước phiên giao dịch: đặt và sửa đổi lệnh Chốt lãi, Cắt lỗ, Giới hạn, và Dừng ngay cả khi thị trường đóng cửa. Chúng sẽ được khớp sau khi phiên giao dịch bắt đầu.

 9. Hoa hồng được tạo bởi lệnh Được khớp làm tăng hoa hồng của các giao dịch liên quan mỗi khi giao dịch được mở và đóng.

 10. Trong trường hợp mức Kỹ quý Tài khoản thấp hơn hoặc bằng mức Ngưng Giao dịch, hệ thống gửi lệnh (các lệnh) Ngưng giao dịch để đóng tất cả giao dịch mở. Trong trường hợp lệnh Ngưng giao dịch bị hủy bởi địa điểm thực hiện và Mức Ký quỹ Tài khoản vẫn thấp hơn hoặc bằng mức Ngưng giao dịch, hệ thống sẽ gửi lại lệnh Ngưng Giao dịch.

 11. Lệnh Cắt lỗ, Chốt lãi, Ngưng giao dịch, hoặc lệnh Thị trường đóng giao dịch có trạng thái "Đang khớp lệnh" thay đổi trạng thái giao dịch có liên quan thành "đang đóng". Khi lệnh có liên quan "được khớp", giao dịch trở thành "đã đóng". Trong trường hợp lệnh liên quan bị từ chối, giao dịch trở thành "mở" một lần nữa.

 12. Vào cuối ngày, dựa trên giờ máy chủ, tất cả giao dịch đã đóng được chuyển thành đồng tiền tài khoản và trở thành giao dịch trong nền tảng giao dịch của khách hàng.

 13. Tìm tất cả giao dịch cùng với giao dịch số dư (Nạp tiền/Rút tiền), và cổ tức tiền mặt trong trường hợp giao dịch Cổ phiếu trong thẻ Lịch sử của mục sơ lược về tài khoản trong nền tảng giao dịch của khách hàng.

 14. RoboForex dựa trên địa điểm thực hiện của bên thứ ba đối với việc định giá và khối lượng sẵn có, do đó việc khớp lệnh của khách hàng sẽ tùy thuộc vào định giá và tình trạng khả dụng của thanh khoản tại địa điểm thực hiện. Mặc dù RoboForex khớp tất cả lệnh do khách hàng đặt, nhưng công ty có quyền từ chối lệnh thuộc loại bất kỳ hoặc lệnh có thể bị địa điểm thực hiện từ chối.

 15. Lệnh được gửi gần thời điểm mở giao dịch: Vui lòng lưu ý rằng thị trường có thể đặc biệt biến động gần thời điểm phiên giao dịch mở cửa, với giá và khối lượng sẵn có thường xuyên thay đổi nhanh chóng và nguồn dữ liệu từ nhiều thị trường khác nhau có khả năng bị chậm hoặc tạm thời không khả dụng. RoboForex không thể đảm bảo rằng lệnh được gửi gần thời điểm mở cửa giao dịch nhất thiết sẽ nhận được giá được báo tốt nhất. Bạn có thể muốn xem xét việc sử dụng lệnh giới hạn tại thời điểm mở cửa phiên, mặc dù lệnh thị trường nên được sử dụng nếu bạn muốn một sự chắc chắn cao hơn khi khớp lệnh. Trong trường hợp lệnh Chốt lãi hoặc Cắt lỗ bị từ chối, mức Chốt lãi và Cắt lỗ sẽ bị xóa.