Có thể thay đổi đồng tiền yết giá hoặc loại tài khoản của tôi không?

Không thể. Để thay đổi loại tài khoản hoặc đồng tiền yết giá của tài khoản, bạn phải mở tài khoản mới với các thông số được yêu cầu.