Cách tính chi phí của một điểm?

Chi phí của 1 điểm trong giá công cụ tài chính được tính theo công thức sau đây:

<Chi phí của 1 điểm> = (Hợp đồng * (Giá + Một_điểm)) - (Hợp đồng * Giá)

trong đó:
Hợp đồng– quy mô hợp đồng.
Giá– báo giá hiện tại của công cụ.
Một_Điểm– kích thước 1 điểm.

Ví dụ:

Hãy tính toán chi phí 1 điểm cho vị thế mua 1 lô cặp tỷ giá EURGBP sẽ được mở trên tài khoản với USD là đồng tiền yết giá tại mức giá 0.8365.

Hợp đồng: 100.000 (1 lô là 100.000 đơn vị đồng tiền yết giá).
Giá: 0.8365.
Một_điểm: 0.0001.

<Chi phí 1 điểm> = (100.000 * (0.8365 + 0.0001)) - (100.000 * 0.8365) = 10.00 GBP

Để chuyển số này thành đồng tiền tài khoản, hãy nhân nó với tỷ giá hiện tại của GBPUSD.

10.00 GBP * 1.5417 = 15.47 USD

Để tìm chi phí 1 điểm của một số tài sản cụ thể một cách nhanh chóng, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Công cụ tính toán Giao dịch.