Ký quỹ được tính như thế nào?

1. Sử dụng Công cụ tính toán Giao dịch.

2. Theo công thức.

Ký quỹ được tính theo công thức sau đây:

<Ký quỹ> = <Quy mô hợp đồng> / <Đòn bẩy>

trong đó:
Quy mô hợp đồng - khối lượng lệnh bằng đồng tiền yết giá của công cụ giao dịch (đồng tiền thứ nhất trong mã chứng khoán). Khối lượng lệnh của 1 lô đối với tất cả cặp tỷ giá luôn bằng 100.000 đơn vị đồng tiền yết giá của công cụ.
Đòn bẩy - giá trị đòn bẩy.

Ví dụ:

Bạn mua 1 lô EURUSD.
Đồng tiền tài khoản: EUR.
Đòn bẩy: 1:100.

<Ký quỹ> = 100.000 / 100 = 1.000 EUR

Nếu đồng tiền tài khoản của bạn khác với đồng tiền yết giá của công cụ, bạn phải chuyển số tiền ký quỹ sang đồng tiền tài khoản ở tỷ giá khi vị thế của bạn được mở.

Ví dụ:

Bạn mua 1 lô EURUSD.
Đồng tiền tài khoản: USD.
Ký quỹ bằng đồng tiền yết giá của tài sản: 1.000 EUR.
Tỷ giá EURUSD hiện tại: 1.2345.

<Ký quỹ> = 1.000 * 1.2345 = 1.234,50 USD