"Lưu lượng giao dịch bận" nghĩa là gì?

Thông báo "Lưu lượng giao dịch bận" xuất hiện khi khách hàng gửi một lệnh mới tới máy chủ mà không chờ phản hồi cho yêu cầu trước đó. Thông thường, thông báo này có nghĩa là mất kết nối ngắn hạn với máy chủ giao dịch, và khách hàng không nhận được phản hồi từ máy chủ và lệnh tiếp theo của anh ấy được đặt trong hàng đợi trên phần mềm đầu cuối khách hàng.

Để giải quyết vấn đề này, hãy khởi động lại phần mềm đầu cuối.