Tôi cần làm gì nếu biểu đồ thông báo "Đang chờ cập nhật"?

Đóng biểu đồ hiện đang cập nhật và mở lại.

Nếu không hiệu quả, hãy khởi động lại nền tảng và sau đó mở lại biểu đồ yêu cầu.