Xác minh hoàn chỉnh là gì và nó nhằm mục đích gì?

Xác minh là việc xác nhận bằng giấy tờ về thông tin cá nhân của bạn.

Mục đích chính của việc xác minh là gia tăng mức độ an toàn tiền và Tài khoản Live của bạn. Ngoài ra, khách hàng được xác minh có quyền tiếp cận một số dịch vụ bổ sung. Để vượt qua quá trình xác minh, bạn phải trải qua hai giai đoạn: xác minh danh tính của bạn (xác nhận giấy tờ về danh tính của bạn) và địa chỉ (xác nhận giấy tờ về địa chỉ cư trú thực tế của bạn).