Tại sao Ví được mở với một vài loại đồng tiền?

Ví đại diện cho một số tài khoản với các đồng tiền yết giá khác nhau, được kết hợp trong cùng dịch vụ thanh toán. Danh sách các đồng tiền khả dụng được xác định bởi quốc gia cư trú của khách hàng. Việc hỗ trợ nhiều đồng tiền của Ví giúp khách hàng có thể nạp tiền bằng đồng tiền thuận tiện hơn cho họ.