Tôi có thể nạp tiền cho tài khoản giao dịch của mình nếu đồng tiền tài khoản không nằm trong danh sách đồng tiền tài khoản tạm thời bằng cách nào?

Bạn có thể chọn bất kỳ tài khoản tạm thời nào để nạp tiền. Nếu đồng tiền của tài khoản tạm thời khác với đồng tiền tài khoản mà bạn nạp, tiền sẽ được chuyển đổi theo tỷ giá hối đoái nội bộ của Công ty.