Có thể nạp tiền cho tài khoản giao dịch của tôi bằng đồng tiền nằm trong danh sách đồng tiền của Ví sử dụng tài khoản tạm thời bằng đồng tiền khác không?

Có. Tuy nhiên, đồng tiền đã nạp sẽ được chuyển thành đồng tiền tài khoản theo tỷ giá hối đoái nội bộ của Công ty.