Tại sao số dư tài khoản tạm thời khác với tổng số dư của các tài khoản giao dịch bằng cùng đồng tiền?

Số dư của Ví không hiển thị tổng số dư của các tài khoản giao dịch. Tiền của Ví không ảnh hưởng đến số tiền trên các tài khoản giao dịch.