Tôi có được phép chuyển tiền từ một trong những tài khoản tạm thời của mình tới tài khoản của người khác không?

Có. Việc này có thể được thực hiện trong Khu vực Thành viên của bạn. Trong quá trình chuyển, tiền sẽ được chuyển đổi theo tỷ giá hối đoái nội bộ của Công ty.