Tiền từ tài khoản giao dịch được rút về đâu?

Tiền từ tài khoản giao dịch được rút về tài khoản tạm thời đã chọn trong Ví. Nếu đồng tiền của tài khoản giao dịch khác với đồng tiền của tài khoản tạm thời, tiền sẽ được chuyển đổi theo tỷ giá hối đoái nội bộ của Công ty.