Tiền được rút ra bằng cách nào?

Tiền chỉ được rút ra từ tài khoản tạm thời của Ví. Để rút tiền, bạn chỉ được phép sử dụng các hệ thống thanh toán đã được sử dụng để nạp tiền.