Tôi phải làm gì nếu tài khoản tạm thời không có đủ tiền để nạp cho tài khoản giao dịch?

Trong trường hợp này, có một vài tùy chọn:

  • Nạp số tiền thiếu vào tài khoản tạm thời và sau đó nạp vào tài khoản giao dịch.
  • Nạp số tiền thiếu vào tài khoản tạm thời từ tài khoản tạm thời khác và sau đó nạp vào tài khoản giao dịch.
  • Nạp tiền vào tài khoản giao dịch với tổng số tiền sẵn có trên tài khoản tạm thời và sau đó nạp tiền vào tài khoản giao dịch từ tài khoản tạm thời khác.