Tôi vẫn chưa nhận được mã xác nhận. Tôi cần làm gì?

Trong phần "Thưởng Chào mừng 30 USD" trong Khu vực Thành viên của bạn, hãy đảm bảo rằng mọi điều kiện của khuyến mãi đã được đáp ứng. Nếu điều kiện được đáp ứng, và bạn vẫn chưa nhận được mã, hãy kiểm tra thư mục "Spam" trong địa chỉ Email mà bạn đã sử dụng trong quá trình đăng ký. Trong trường hợp không có kết quả, hãy liên hệ với Nhóm Hỗ trợ Trực tuyến của chúng tôi.