Có bất kỳ hạn chế nào được áp dụng cho các hoạt động giao dịch sử dụng tiền thưởng không?

Cả tiền của riêng khách hàng và tiền thưởng Chào mừng có thể được sử dụng bởi khách hàng trong các hoạt động giao dịch mà không có bất kỳ hạn chế nào. Hơn nữa, tiền thưởng Chào mừng có thể được sử dụng trong “rút vốn”, nói cách khác, chúng không bị xóa khỏi tài khoản khi Số dư tức thời của tài khoản dưới số tiền thưởng Chào mừng cho tới khi Ngưng giao dịch xảy ra.