Tiền thưởng có bị xóa khỏi tài khoản do không hoạt động không?

Không, tiền thưởng không có ngày hết hạn và không bị xóa khỏi tài khoản do không hoạt động.