Chương trình "Tiền thưởng cổ điển" sẽ đóng bắt đầu từ ngày 12 tháng 12 năm 2023. Tất cả tiền thưởng nhận được trước ngày này vẫn có hiệu lực cho đến khi chúng bị hủy, xóa hoặc các yêu cầu rút tiền được đáp ứng.

Thưởng Cổ điển - Điều kiện của chương trình

 1. Các quy định chung
  1. Thưởng cổ điển (sau đây gọi là Thưởng) là thưởng nạp tiền, là phần trăm của tổng số tiền nạp và có thể nhận được khi khách hàng nạp tiền vào tài khoản của họ qua hệ thống nạp tiền tự động trong Khu vực Thành viên của mình.
  2. Khách hàng có thể chọn số lượng thưởng: 25%, 50%, 100% hoặc 120%.
  3. Bạn có thể nhận thưởng khi nạp tiền vào tài khoản cent hoặc tài khoản tiêu chuẩn dựa trên MetaTrader 4/MetaTrader 5. 
  4. Thưởng không thể được tiếp nhận vào tài khoản có chia sẻ Lợi nhuận.
  5. Thưởng tự động được chuyển vào tài khoản của khách hàng khi họ nạp tiền vào tài khoản giao dịch của mình, miễn là khách hàng đã chọn Thưởng khi điền biểu mẫu nạp tiền.
  6. Thưởng chỉ có thể nhận được khi Khách hàng nạp tiền vào tài khoản của mình qua hệ thống nạp tiền tự động trong Khu vực Thành viên của mình. Những cách nạp tiền khác không tham gia chương trình này.
  7. Số tiền tối đa của tất cả thưởng đang hoạt động được sở hữu bởi cùng khách hàng là:
   • lên tới 50.000 USD / 50.000 EUR / 39.000 GOLD

   Đối với khách hàng chưa vượt qua quy trình xác minh hoàn chỉnh, giới hạn này thấp hơn.

  8. Số tiền thưởng tối đa trên mỗi tài khoản là 20 và trên tất cả các tài khoản trong một Khu vực thành viên là 100.
  9. Chương trình thưởng ngụ ý không có hạn chế đối với tổng số tiền tài khoản thưởng và hoạt động thưởng.
  10. Không có giới hạn đối với hoa hồng đối tác cho các tài khoản nhận thưởng.
  11. Chương trình khuyến mãi "Thưởng Cổ điển" không áp dụng cho khách hàng từ Malaysia và Thái Lan.
 2. Làm việc với Thưởng
  1. Trong trường hợp Khách hàng có thưởng đang hoạt động trên tài khoản của mình, tất cả tiền của họ được chia thành hai phần: tiền riêng của Khách hàng và tiền thưởng. Tiền riêng của Khách hàng bao gồm tiền nạp và tiền rút (ngoại trừ Thưởng) của họ và lợi nhuận mà họ nhận được khi giao dịch sử dụng những khoản tiền đó.

   Số tiền thưởng được xác định bằng tổng tất cả thưởng đang hoạt động trên tài khoản của khách hàng.

   Tiền riêng của khách hàng có thể được sử dụng trong giao dịch mà không có bất kỳ giới hạn nào. Thưởng không thể được sử dụng trong quá trình "rút vốn", chúng sẽ bị xóa khỏi tài khoản khi Số dư tức thời thấp hơn tổng tất cả Thưởng đang hoạt động.

   Ví dụ

   Bạn đã nạp 5.000 USD vào tài khoản giao dịch của mình và đã nhận Thưởng là 2.500 USD (50%). Nếu Số dư tức thời thấp hơn 2.500 USD, Thưởng sẽ bị xóa khỏi tài khoản.

  2. Tóm tắt về thưởng của bạn, cũng như số tiền của Số dư tức thời trên tài khoản của bạn khi tiền thưởng sẽ bị xóa khỏi tài khoản, có thể được tìm thấy:
   1. Trong phần "Tiền thưởng" trong Khu vực Thành viên của bạn.
   2. Trong thẻ "Tiền thưởng" của nền tảng dựa trên WebTrader của RoboForex.
 3. Rút tiền từ tài khoản có Thưởng đang hoạt động
  1. Cho tới khi các yêu cầu về khối lượng giao dịch được đáp ứng, Tiền thưởng bị chặn trên tài khoản cùng với tổng số tiền nạp.
  2. Cho tới khi yêu cầu về khối lượng giao dịch được đáp ứng, Khách hàng có thể rút tiền khỏi tài khoản chỉ lợi nhuận khả dụng, được tính dựa trên Số dư khả dụng trên tài khoản theo công thức sau:

   <Lợi nhuận khả dụng để rút tiền> = <Số dư khả dụng> - <Tổng số tiền của tất cả các khoản Thưởng đang hoạt động> - <Tổng số tiền nạp, đã nhận Thưởng>

   Ví dụ

   Bạn đã nạp 5.000 vào tài khoản giao dịch của bạn và đã nhận Thưởng là 2.500 USD (50%). Kể từ thời điểm đó, lợi nhuận từ các giao dịch đóng là 250 USD (trong trường hợp bạn không có vị thế mở trên tài khoản của mình). Theo điều kiện của chương trình Thưởng, bạn có thể rút không quá 250 USD (lợi nhuận của bạn) mà không hủy Thưởng.

  3. Trong trường hợp có vị thế mở trên tài khoản, Số dư khả dụng có thể khác với Số dư tức thời của tài khoản.
 4. Đáp ứng yêu cầu, hủy bỏ, và xóa
  1. Tổng số tiền nạp và Thưởng mà họ nhận được bỏ chặn và khả dụng để rút chỉ sau khi Khách hàng thực hiện khối lượng giao dịch (theo lô tiêu chuẩn) bằng:

   <Số lượng lô> = <Tổng tiền thưởng bằng USD *> / 2

   * - Trong trường hợp Khách hàng nạp vào tài khoản của họ bằng đồng tiền khác, việc chuyển đổi thành đồng USD được thực hiện theo tỷ giá tiền tệ nội bộ của Công ty.

   Ví dụ

   Bạn đã nhận Thưởng là 300 USD vào tài khoản MT4 Pro của mình. Để rút thưởng, bạn phải thực hiện khối lượng giao dịch là 300 USD / 2 = 150 lô (chỉ các giao dịch đóng). 1 lô tiêu chuẩn là 100 lô đối với tài khoản ProCent.

  2. Khi tính khối lượng giao dịch đối với việc đáp ứng yêu cầu của chương trình thưởng, chúng tôi xem xét giao dịch đối với tất cả các cặp tỷ giá và kim loại có sẵn, được mở và đóng sau khi nhận được Thưởng. 
  3. Tất cả Thưởng được tự động xóa khỏi tài khoản của bạn sau khi Ngưng giao dịch diễn ra.
  4. Khách hàng có quyền từ chối Thưởng. Trong trường hợp này, họ có thể rút tiền riêng của mình khỏi tài khoản mà không có bất kỳ giới hạn và hạn chế nào, và Thưởng bị xóa khỏi tài khoản.

  Vui lòng lưu ý rằng điều kiện quan trọng nhất của chương trình thưởng là RoboForex có quyền từ chối khách hàng đối với chương trình Thưởng hoặc hủy tất cả tiền Thưởng của khách hàng mà không đưa ra bất kỳ lý do và/hoặc thông báo trước nào.

Ví dụ về việc tính toán

 1. Ví dụ về việc tính toán tổng số tiền khả dụng để rút ra với một lần nạp và một lần Thưởng (hủy bỏ Thưởng)

  Bạn đã nạp 1.000 USD vào tài khoản giao dịch của bạn và đã nhận Thưởng là 200 USD (20%). Tổng số dư tài khoản là 1.200 USD. Ngay bây giờ, bạn không thể rút bất kỳ thứ gì từ tài khoản của mình, vì cả tổng số tiền nạp và Tiền thưởng đều bị chặn.

  Sau khi bạn đã thực hiện một vài hoạt động giao dịch và nhận được lợi nhuận là 500 USD. Nếu yêu cầu của chương trình không được đáp ứng, tổng số tiền khả dụng để rút sẽ là 500 USD.

  Nếu bạn hủy chương trình Thưởng, tổng số tiền khả dụng để rút sẽ bao gồm 1.000 USD (tổng số tiền nạp) và 500 USD.

 2. Ví dụ về việc tính toán tổng số tiền khả dụng để rút với một lần nạp và một lần Thưởng (không tạo lợi nhuận, hủy bỏ chương trình Thưởng)

  Bạn đã nạp 1.000 USD vào tài khoản giao dịch của mình và đã nhận Thưởng là 500 USD (50%). Tổng số dư tài khoản là 1.500 USD. Ngay bây giờ, bạn không thể rút bất kỳ thứ gì từ tài khoản của mình, vì cả tổng số tiền nạp và Tiền thưởng đều bị chặn.

  Sau một vài hoạt động giao dịch, lợi nhuận của bạn sẽ âm (lỗ) với số tiền là 300 USD. Số dư tài khoản của bạn là 1.200 USD. Trong trường hợp bạn hủy chương trình Thưởng, nó sẽ bị xóa khỏi tài khoản của bạn (500 USD) và tổng số tiền khả dụng để rút sẽ là 700 USD.