Ký quỹ Khuyến mãi

Ký quỹ Khuyến mãi dành cho khách hàng của RoboForex

Xin lưu ý! Ký quỹ Khuyến mãi chỉ được cung cấp cho những khách hàng RoboForex đã đăng ký theo quyết định của Công ty.

Tiền "Ký quỹ Khuyến mãi" khả dụng cho tài khoản ProCent và Pro dựa trên MT4/MT5.

Điều kiện hoạt động với Ký quỹ Khuyến mãi

  1. Khách hàng có quyền hủy Ký quỹ Khuyến mãi mà họ nhận được bất kỳ lúc nào.

  2. Trong quá trình "rút vốn", tiền của riêng khách hàng sẽ được xóa ngay từ đầu, bao gồm các trường hợp khoản tiền này đã được nạp sau khi nhận được Ký quỹ Khuyến mãi.

    Ví dụ: bạn đã nạp 1.000 cent vào tài khoản của mình và nhận được 1.500 cent trong chương trình Ký quỹ Khuyến mãi. Sau khi giao dịch, lợi nhuận của bạn là -500 cent. Theo Quy tắc của chương trình, tổng số tiền sẵn có để rút sẽ là 500 cent, đó là số tiền của khách hàng trừ đi lợi nhuận.

  3. Sau khi đặt lệnh Ngưng giao dịch, toàn bộ số tiền Ký quỹ Khuyến mãi sẽ được xóa khỏi tài khoản của khách hàng.

Vui lòng lưu ý rằng RoboForex có quyền từ chối cấp Ký quỹ Khuyến mãi hoặc xóa Ký quỹ Khuyến mãi được cung cấp trước đó, cũng như thu hồi (hủy) tất cả giao dịch đã được thực hiện sử dụng tiền Ký quỹ Khuyến mãi. Điều kiện này được coi là được khách hàng chấp nhận kể từ thời điểm nạp Ký quỹ Khuyến mãi vào tài khoản giao dịch của họ.