Tại sao lệnh được đóng mà không có sự tham gia của tôi?

Lệnh của bạn có thể bị đóng do một trong những lý do sau:

  1. Mức ký quỹ trên tài khoản giao dịch của bạn đã chạm giá trị Ngưng giao dịch (giá trị Ngưng giao dịch hiện tại cho mỗi loại tài khoản có thể được tìm thấy trên trang "Loại tài khoản").
  2. Giá tài sản đã chạm mức Cắt lỗ hoặc Chốt lãi.
  3. Lệnh dừng treo cho vị thế của bạn đã hoạt động.