Tại sao lệnh không được khớp ở mức giá đã công bố?

Các loại lệnh sau đây có thể được khớp không theo giá đã công bố: Dừng mua, Dừng bán, và Cắt lỗ.

Khi những lệnh này được kích hoạt, hệ thống gửi lệnh Thị trường, được khớp ở giá hiện tại tại thời điểm xử lý lệnh. Đây là lý do có thể có chênh lệch giữa giá được chỉ định trong lệnh chờ và giá khớp.

Các loại lệnh chờ khác, Giới hạn Mua, Giới hạn Bán, và Chốt lãi, được khớp ở mức giá được chỉ định hoặc tốt hơn, nếu giá đó tồn tại trên thị trường khi chúng được khớp lệnh.