Lệnh dừng hoạt động như thế nào?

Lệnh dừng được khởi phát, và khi nó đạt được, lệnh Thị trường hoặc Giới hạn tương ứng được nền tảng tạo ra.

Có hai loại lệnh Dừng:

  1. Cắt lỗ, Dừng mua, Dừng bán. Khi giá tài sản đạt đến mức được chỉ định trong các loại lệnh này, hệ thống sẽ tạo lệnh Thị trường để mua hoặc bán (Dừng mua, Dừng bán) hoặc đóng lệnh để giới hạn thua lỗ (Cắt lỗ).
  2. Giới hạn dừng. Lệnh kết hợp tính năng của lệnh Dừng và lệnh Giới hạn. Khi giá tài sản đạt mức được chỉ định trong loại lệnh này, hệ thống tạo lệnh Giới hạn ở mức giá được đặt bởi nhà giao dịch khi mở nó.