Lợi nhuận trên thị trường tài chính được tính như thế nào?

Khi giao dịch trên thị trường tài chính, có thể hiểu là bạn bán hoặc mua các công cụ tài chính với kỳ vọng giá của chúng sẽ giảm hoặc tăng trong tương lai.

Nếu, theo tính toán, giá sẽ tăng, nhà giao dịch mở lệnh mua. Nếu không, họ sẽ mở lệnh bán.

Lợi nhuận là chênh lệch giữa giá, mà tại đó nhà giao dịch mua hoặc bán tài sản đã chọn và giá, tại đó lệnh được đóng (trừ chênh lệch và (hoặc) hoa hồng của nhà môi giới).

Xét ví dụ đơn giản:

Bạn đã mua 1 lô EURUSD ở mức giá 1.2291, có nghĩa là bạn đã mua 100.000 EUR (1 lô là 100.000 đơn vị đồng tiền yết giá, là biểu tượng đầu tiên trong mã công cụ) với giá 122.910 (1.2291 * 100.000).

Sau một thời gian, giá đã tăng lên mức 1.2391 và bạn đóng vị thế. Tại thời điểm đó, số tiền mà bạn mua vẫn giữ nguyên (100.000 EUR), nhưng do thay đổi giá, nó có giá 123.910 USD (1.2391 * 100.000).

Lợi nhuận của bạn sẽ là 123.910-122.910 = 1.000 USD.