Có những loại lệnh chờ nào?

Lệnh chờ là lệnh của khách hàng để mua vào hoặc bán ra công cụ tài chính tại mức giá cụ thể trong tương lai.

Có bốn loại lệnh chờ:

  1. Giới hạn Mua — để mua, khi giá "Bán" trong tương lai bằng giá trị đã nêu. Mức giá hiện tại cao hơn giá trị của lệnh đã đặt. Việc khớp loại lệnh này có nghĩa là giao dịch sẽ được thực hiện tại mức giá đã nêu rõ trong lệnh hoặc tại mức giá thấp hơn. Các lệnh thuộc loại này thường được đặt theo dự đoán rằng giá công cụ, đã giảm xuống một mức nhất định, sẽ tăng lại.

  2. Dừng mua — để mua, khi giá "Bán" trong tương lai bằng giá trị đã nêu. Mức giá hiện tại thấp hơn giá trị của lệnh đã đặt. Việc khớp loại lệnh này có nghĩa là giao dịch sẽ được thực hiện tại mức giá hiện hành tại thời điểm lệnh được khớp, có thể khác với giá đã nêu rõ trong lệnh. Các lệnh thuộc loại này thường được đặt theo dự đoán rằng giá công cụ, đã đạt tới một mức nhất định, sẽ tiếp tục tăng.

  3. Giới hạn Bán — để bán, khi giá "Mua" trong tương lai bằng giá trị đã nêu. Mức giá hiện tại thấp hơn giá trị của lệnh đã đặt. Việc khớp loại lệnh này có nghĩa là giao dịch sẽ được thực hiện tại mức giá đã nêu rõ trong lệnh hoặc tại mức giá cao hơn. Các lệnh thuộc loại này thường được đặt theo dự đoán rằng giá công cụ, đã tăng lên một mức nhất định, sẽ giảm xuống.

  4. Dừng bán — để bán, khi giá "Mua" trong tương lai bằng giá trị đã nêu. Mức giá hiện tại cao hơn giá trị của lệnh đã đặt. Việc khớp loại lệnh này có nghĩa là giao dịch sẽ được thực hiện tại mức giá hiện hành tại thời điểm lệnh được khớp, có thể khác với giá đã nêu rõ trong lệnh. Các lệnh thuộc loại này thường được đặt theo dự đoán rằng giá công cụ, đã đạt tới một mức nhất định, sẽ tiếp tục giảm.